Klauzula informacyjna - nawiązanie stosunku pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENTER PLUS Rafał Praszkiewicz z siedzibą w Krakowie, ul. Chmieleniec 2B/12 zwany dalej ENTER PLUS
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania stosunku pracy oraz w związku z przebiegiem zatrudnienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c - RODO.
   
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy, w szczególności:
  - podmiotom obsługującym ENTER PLUS w zakresie świadczenia usług informatycznych;
  - podmiotom obsługującym ENTER PLUS w zakresie medycyny pracy;
  - podmiotom obsługującym ENTER PLUS w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
  - podmiotom obsługującym ENTER PLUS w zakresie podnoszenia kwalifikacji;
   
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia oraz przez okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów.
   
 5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.
   
 6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne; podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Nie podanie danych obligatoryjnych może skutkować odmową nawiązania stosunku pracy, odmową przyznania świadczeń wynikających ze stosunku pracy lub rozwiązaniem stosunku pracy.
   
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.